email: info@ilearntheword.com
site language:

LIST OF WORDS (My First WordGroroup - Turkish)

No Word Translate Reading
1 act up düzgün çalışmamak
2 admit to izin vermek
3 back out sözünde durmamak
4 back up desteklemek bek ap
5 bear on ilgisi olmak
6 bear with sabırlı olmak beır vit
7 blow out söndürmek
8 break down bozulmak, bozmak, yıkılmak
9 break in araya girmek
10 break off son vermek, bitirmek bıreyk of
11 break out patlak vermek
12 bring along beraberinde getirmek
13 bring around ikna etmek bırinn ıraund
14 bring off zor olanı başarmak bırin of
15 bring to kendine getirmek, yaşama döndürm bırin tu
16 bring up büyütmek, yetiştirmek
17 butter up pohpohlamak
18 buy out yasal haklarını satın almak bay aut
19 call for çağırmak kol for
20 call on çağrıda bulunmak, ziyaret etmek kol on
21 call up telefon açmak, aramak kal ap
22 catch on kavramak, anlamaya başlamak ketç on
23 catch up on olup bitenleri öğrenmek, haberda ketç ap on
24 catch up with yakalamak, aynı seviyede olmak ketç ap vit
25 check in to araştırma yapmak çek in tu
26 check out ayrılmak, çıkış yapmak çek aut
27 check with danışmak çek vit
28 cheer up neşelendirmek Çi'ır Ap
29 chop down ağaç kesmek, devirmek çap daun
30 clean off yüzeyini silmek kıliin off
31 clear out çıkmak, bir yeri boşaltmak, tahl klıiyır aut
32 cloes down kapanmak kıloz daun
33 come across karşılaşmak tanışmak kam ıkros
34 come along beraber gelmek, eşlik etmek kam ılon
35 count in hesaba katmak, dahil etmek kaunt in
36 cross out listeden silmek kıros aut
37 cut down azaltmak, kısmak kat daun
38 dash out aceleyle dışarı fırlamak deş aut
39 withdraw çekmek vithdro